Local Language session

Local Language session

Local Language session

Local language session

Local language sessions accept papers in Chinese language, but the title and abstract of a paper must be accompanied in English. High quality papers in Chinese language will be fast tracked to Chinese journals.

 

Track Co-Chairs:
1. Yuanchun Jiang, Professor, ycjiang@hfut.edu.cn, Hefei University of Technology, China
2. Yezheng Liu, Professor, liuyezheng@hfut.edu.cn, Hefei University of Technology, China
3. Xiayu Chen, Instructor, xychen@hfut.edu.cn, Hefei University of Technology, China

LATEST NEWS

PACIS2019 MENUS